โรงงานของเรา

บริษัท ไบโอเซฟ โปรดักส์ จำกัด

การผลิตกระบวนการผลิตทั้งหมด

กระทำขึ้นภายใต้การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดตลอดกระบวนการผลิต

เครื่องจักรโรงงานไบโอเซฟ โปรดักส์

พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตให้ทันกับวิวัฒนาการใหม่ๆและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและผลิตได้เพียงพอ ต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้าที่มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันโรงงานปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วันและมีการปฏิบัติงานมากกว่า 1 กะตามความเหมาะสม

ความปลอดภัยโรงงานไบโอเซฟ โปรดักส์

มีระบบป้องกันการโจรกรรม ระบบตรวจจับควันเพื่อป้องกันอัคคีภัย และมีระบบดับเพลิงที่มีถังเก็บน้ำสำรอง พร้อมทีมพนักงานที่ผ่าน การอบรมด้านการดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ

อาคารสถานที่

โรงานไบโอเซฟ โปรดักส์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 10 ไร่ เป็นโรงงานที่ทันสมัย มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในด้าน สถานที่ของ